top of page

 

  • על בסיס הפרופיל האוניברסלי Alu 44

  • הרחבה לאורך או לרוחב

  • שליפה מרבית עד למחצית הלוח

  • המערכת מבוססת על שליפה באמצעות גלגלות

  • על פי דרישה, זמין גם עם סגירה רכה (Softclosing)

 

טכניקה נסתרת – יתרונות ברורים
bottom of page